ผลสำรวจชี้ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา คนส่วนใหญ่ไม่ออกไปวัด หลังโควิดระบาด

ผลสำรวจชี้ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" คนส่วนใหญ่ไม่ออกไปวัด หลังโควิดระบาด

Publish 2021-07-24 17:44:41


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบออนไลน์ 7,165 คน ที่มีต่อวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในช่วงโควิด-19 ปีนี้ ได้ผลสรุปว่า 

ส่วนใหญ่เห็นว่าช่วงวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนยึดมั่นในศีล 5 ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จ คำหยาบ หรือพูดส่อเสียด ไม่ดื่มน้ำเมา สุราและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 

โปรโมชั่นลาซาด้า

 หลักธรรมที่ควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์โควิด-19 พบว่า อันดับ 1 คือ  อริยสัจ 4 ได้แก่ 1.ทุกข์ ไม่เครียด ไม่วิตกกังวล 2.สมุทัย ไม่ประมาท และป้องกันตนเอง 3.นิโรธ ลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยง และ 4.มรรค เปลี่ยนพฤติกรรม หันมาใส่ใจสุขภาพอนามัย 

ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ที่ วธ.จัดขึ้นเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 19-25 ก.ค. นี้ ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของกรมการศาสนา พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 59.76 กิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญ เช่น การทำวัตรเช้า-เย็น การรับศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายไทยธรรม การปฏิบัติธรรม และเจริญสมาธิ

กิจกรรมที่เด็ก เยาวชน และประชาชนจะทำ ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 56.48 ไหว้พระสวดมนต์ที่บ้าน อันดับ 2 ร้อยละ 55.66 ลด ละ เลิก อบายมุข และอันดับ 3 ร้อยละ 49.11 ทำบุญ ตักบาตรหน้าบ้านสิ่งที่ประชาชนต้องการให้ วธ.ช่วยเหลือหรือสนับสนุนวัดและพุทธศาสนิกชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนใหญ่ระบุว่า ต้องการให้สนับสนุนค่าน้ำ-ค่าไฟ ข้าวสาร อาหารแห้งหรือจัดทำอาหารกล่อง หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ยา ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาวัด พุทธศาสนิกชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 

โปรโมชั่นลาซาด้าติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน