อ่านก่อนอย่าข้าม !! พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่า "คู่สร้างคู่สมเป็นอย่างไร ตามหลักพระพุทธศาสนา"  จะได้มีความรักที่มีแต่ความสุขตลอดไป

อ่านก่อนอย่าข้าม !! พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่า "คู่สร้างคู่สมเป็นอย่างไร ตามหลักพระพุทธศาสนา" จะได้มีความรักที่มีแต่ความสุขตลอดไป

Publish 2018-07-05 11:59:47


 

พระพุทธเจ้า 
 

มนุษย์ทุกคนต่างมีความต้องการให้ชีวิตตัวเองได้เจอคนที่ใช่ และจะครองคู่ไปจนแก่เฒ่า แต่เคยมีใครรู้หรือว่าพระพุทธองค์ ได้กล่าวตรัสไว้ว่า คู่สร้างคู่สมเป็นอย่างไรตามหลักพระพุทธศาสนาเรามาอ่านกันดู ซึ่งเว็บไซค์ http://www.watpamahachai.net หรือ วัดป่ามหาลัย ซึ่งได้เปิดผยถึงเรื่องราวนี้ คู่สร้าง คู่สม 

 

 

สมชีวิสูตร
ว่าด้วยคู่สร้างคู่สม......ตามหลักพุทธศาสนา

[ ๕๕ ] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เภสกฬามฤคทายวัน ใกล้บ้านสุงสุมารคีระ แคว้นภัคคะ ครั้งนั้นแล เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว 
ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จ เข้าไปยังนิเวศน์ของนกุลบิดาคฤหบดี  แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ 

 

 

ครั้งนั้นแล คฤหบดีผู้นกุลบิดาและคฤหปตานีผู้นกุลมารดา  เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
ครั้นแล้ว คฤหบดีผู้นกุลบิดาได้กราบทูลกะพระผู้มีพระภาคว่า 

 

 

คู่สร้าง คู่สม อ่านต่อไป


  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่เวลาที่ตระกูลนำคฤหปตานีผู้นกุลมารดาซึ่งยังเป็นสาวมา เพื่อข้าพระองค์ผู้ยังเป็นหนุ่มข้าพระองค์มิได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจคฤหปตานี
ผู้นกุลมารดาแม้ด้วยใจเลย ที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่า  ข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาพบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพ 

 

 

แม้คฤหปตานีผู้นกุลมารดา ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่เวลาที่ตระกูลนำหม่อมฉันซึ่งยังเป็นสาวมา 
เพื่อคฤหบดีผู้นกุลบิดาซึ่งยังเป็นหนุ่มหม่อมฉันมิได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจคฤหบดี ผู้นกุลบิดาแม้ด้วยใจเลย ที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่า 
หม่อมฉันทั้งสองปรารถนาพบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ฯ 

 

 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรคฤหบดีและคฤหปตานี ถ้าภรรยาและสามีทั้งสอง หวังจะพบกัน
และกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพไซร้ ทั้งสองเทียว
๑.พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน 
๒.มีศีลเสมอกัน 
๓.มีจาคะเสมอกัน 
๔.มีปัญญาเสมอกัน
 

 

ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกัน 
ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ฯ 

“ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของ 
ผู้ขอ มีความสำรวม เป็นอยู่โดยธรรม เจรจาคำที่น่ารัก 
แก่ กันและกัน ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุก 
ทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกัน รักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อ 
กัน ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและ 
วัตร เสมอกัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลิน 
บันเทิงใจ อยู่ในเทวโลก ฯ

........................................................................................
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย ) เล่มที่ ๒๑
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

หน้าที่ ๖๐ หัวข้อที่ ๕๕


ขอบคุณบทความจาก http://www.watpamahachai.net 

ขอบคุณภาพสวย จาก https://pixabay.com 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อนันต์พงศ์ ชาญอัมพร

;