วิสัยของผู้ที่จะสำเร็จเป็น..พระพุทธเจ้า!! "เจ้าชายสิทธัตถะ" ทรงได้ปฐมฌาน ท่ามกลาง "พิธีแรกนาขวัญ" ขณะอยู่ตามลำพังเพียงพระองค์เดียว!!

วิสัยของผู้ที่จะสำเร็จเป็น..พระพุทธเจ้า!! "เจ้าชายสิทธัตถะ" ทรงได้ปฐมฌาน ท่ามกลาง "พิธีแรกนาขวัญ" ขณะอยู่ตามลำพังเพียงพระองค์เดียว!!

Publish 2018-05-14 13:35:55

 

            เนื่องในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นวันพืชมงคลของไทย นับว่าเป็นพระราชประเพณีที่สำคัญของบ้านเมือง ในวันสำคัญจะมี ๒ พระราชพิธีที่สำคัญ นั่นก็คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งกระทำสืบเนื่องมาแต่สมัยสุโขทัย ปัจจุบัน เรียกวันแรกนาขวัญว่า วันพืชมงคล แต่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่า พิธีแรกนาขวัญนั้นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพราะเจ้าชายสิทธัตถะทรงสำเร็จปฐมฌานในพิธีนี้


             


           

 
 

           ตอนที่เจ้าชายประทับนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ ที่ภาษาปฐมสมโพธิเรียก ว่า "ชมพูพฤกษ์" ซึ่งคนไทยเราเรียกต้นหว่านั่นเอง เหตุที่เจ้าชายมาประทับอยู่ใต้ต้นหว้าแห่งนี้ ก็เพราะพระ ราชบิดาทรงจัดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ทุ่งนานอกเมืองกบิลพัสดุ์ตามพระราชประเพณี พระราชบิดา ซึ่งเสด็จแรกนาด้วยพระองค์เอง หรือจะเรียกว่าทรงเป็นพระยาแรกนาเสียเองก็ได้ ได้โปรดให้ เชิญเสด็จเจ้าชายไปด้วย

 

 

           เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะมีพระชนมายุ ๗ ปี พระราชบิดาตรัสให้ขุดสระโบก ขรณี ๓ สระภายในพระราชนิเวศน์ ให้เป็นที่สำราญพระทัยพระโอรส สระโบกขรณี คือ สระที่ปลูกดอก บัวประทับในสระ แล้วพระราชทานเครื่องทรงคือ จันทน์สำหรับทาผ้าโพกพระเศียร ฉลองพระองค์ผ้า ทรงสะพัก พระภูษาทั้งหมดเป็นของมีชื่อมาจากเมืองกาสีทั้งนั้น


           

 

             เจ้าชายประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ลำพังพระองค์เดียว ไม่เห็นพระสหาย พระพี่เลี้ยง และมหาดเล็กอยู่เฝ้าเลย เพราะทั้งหมดไปชมพระราชพิธีแรกนากัน เจ้าชายเสด็จอยู่ลำพัง พระองค์ภายใต้ต้นหว้าที่กวีท่านพรรณาไว้ว่า "กอปรด้วยสาขาแลใบ อันมีพรรณอันเขียว ประหนึ่งอินทนิลคีรี มีปริมณฑลร่มเย็นเป็นรมณียสถาน..."

 พระทัยอันบริสุทธิ์  และอย่างวิสัยผู้จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าใน ภายหน้า ได้รับความวิเวกก็เกิดเป็นสมาธิขั้นแรกที่เรียกว่า "ปฐมฌาน"

 


       แรกนาเสร็จตอนบ่าย  พระพี่เลี้ยงวิ่งมาหาเจ้าชาย ได้เห็นเงาไม้ยังอยู่ที่เดิมเหมือนเวลาเที่ยงวัน ไม่คล้อยตวงตะวันก็เกิดอัศจรรย์ใจ  จึงนำความไปกราบพระเจ้าสุทโธนะให้ทรงทราบ  พระราชบิดาเสด็จมา ทอดพระเนตรก็เกิดความอัศจรรย์ในพระทัย   แล้วก็ทรงออกพระโอษฐ์อุทานว่า   "กาลเมื่อวันประสูติ  จะให้น้อมพระองค์ลงถวายนมัสการพระกาฬเทวินดาบสนั้น  ก็ทำปาฎิหาริย์ขึ้นไปยืนเบื้องบนชฎาพระดาบส  อาตม ก็ประณตเป็นปฐมวันทนาการครั้งหนึ่งแล้ว  ครั้งนี้อาตมก็ถวายอัญชลีเป็นทุติยวันทนาการคำรบสอง"

 

 

พระเจ้าสุทโธทนะทรงไหว้พระพุทธเจ้าที่สำคัญ ๓ ครั้งด้วยกัน

ครั้งแรกเมื่อภายหลังประสูติที่ดาบสมาเยี่ยม  เห็นท่านดาบสไหว้ก็เลยไหว้   

ครั้งที่สองก็คือ ครั้งทรงเห็นปาฏิหาริย์

ครั้งที่สามคือ ภายหลังพระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวช  ได้สำเร็จพระพุทธเจ้า แล้วเสด็จกลับไปโปรดพระพุทธบิดาครั้งแรก

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.84000.org

     ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ