กองทัพเรือไทยสหรัฐร่วมฝึกผสม CARAT 2018สร้างความสัมพันธ์อันดีครั้งที่24

Publish 2018-06-14 18:15:19วันนี้ 14 มิ.ย.61 พลเรือโท รัษฎางค์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็น ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยทุธการและพลเรือตรีMurrayJoe“JT”Tynch, ผู้บัญชาการส่งกาลังบำรุงภาคพื้นแปซิฟิกฝั่งตะวันตกกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเป็นประธานร่วมในพิธีเปิด การฝึกผสม CARAT 2018 ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 คณะนายทหาร ข้าราชการ ทั้งฝ่ายไทยและ สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมในพิธีเปิดกองทัพเรือได้เริ่มการฝึกผสม CARAT ครั้งแรกเมื่อปี พุทธศักราช 2538  ซึ่ง รหัสการฝึกผสม CARAT ย่อมาจาก Co-operation Afloat Readiness And Training หมายถึง การฝึกความพร้อมรบร่วมกันทางทะเลระหว่างกองทัพเรือสหรัฐฯ กับมิตร ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันกองทัพเรือได้มอบหมายให้ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นกองอานวยการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทย และ กองทัพเรือสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์การฝึกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกาลังพล และเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการ ตามสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การปฏิบัติการรบผิวน้า การป้องกันภัยทางอากาศ การปราบ เรือดาน้า การปฏิบัติการเกี่ยวกับทุ่นระเบิด การปฏิบัติการตามลาน้า การปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ โดยนาผลที่ได้จากการฝึกไปเป็นข้อมูลประกอบการ พัฒนาหลักนิยมตามสาขาปฏิบัติการ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการ ปฏิบัติงานร่วมกันของสองประเทศ CARAT 2018 มีกาลังที่เข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วยกาลังพลและยุทโธปกรณ์จาก กองเรือยุทธการ (กร.) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.) ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.) และ กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.) ซึ่งแต่ละหน่วยได้จะพิจารณายุทโธปกรณ์ที่มีความพร้อมสูงสุดเข้าร่วมการฝึกในส่วนกองทัพเรือสหรัฐ ได้จัดกาลังทางเรือเข้าร่วมการฝึกได้แก่ เรือลาเลียงความเร็วสูง USNS BRUNSWICK (T-EPF 6) เรือพิฆาต USS MUSTIN (DDG-89)เรือกู้ซ่อม USNS SALVOR (T-ARS 52) และ เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล P-8A จานวน1 เครื่อง นอกจากนั้น ในการฝึก CARAT 2018 มีโครงการช่วยเหลือประชาชนได้แก่ การก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยหน่วยงาน SEABEEของกองทัพสหรัฐฯ และ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งจะเริ่มการก่อสร้าง ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ใน 18มิถุนายน พ.ศ.2561  อีกด้วย การฝึกผสม CARAT 2018 จะเป็นเคร่ืองมือที่สาคัญในการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิผลต่อกาลังพลที่เพิ่มขึ้นตามลาดับ และจะยังคงแสวงหาแนวทางการฝึกที่เป็นการต่อยอดจากบทเรียนที่ได้รับร่วมกัน เพื่อให้ทะเล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง และปลอดภัยต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรี

รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี
Suggess News