ประยุทธ์อยากเห็นเด็กไทยรู้รักสามัคคีตามรอยพระยุคลบาท ร.9 ยกพระราโชวาท ร.10 ฝากเด็กไทยช่วยกันสืบสานรักษาสิ่งดีงามในบ้านเมือง

Publish 2018-01-13 09:26:29พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2561 นี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานคติธรรมลงในหนังสือวันเด็ก ของกระทรวงศึกษาธิการ มีใจความสำคัญ กล่าวถึงวิธีการครองตนเป็นคนดี เป็นที่รักของทุกคนวิธีหนึ่ง เรียกว่า "อัตถจริยา" ได้แก่ การบำเพ็ญประโยชน์ การประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น อาทิ การช่วยเหลือ ทำงาน สร้างสรรค์เพื่อสังคม ด้วยความตั้งใจ ด้วยความดีงาม และมีสติปัญญา 
สำหรับหนังสือวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ชื่อ "ฮีโร่ตัวจิ๋ว" มีเนื้อหาภายในเล่ม เป็นการนำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของเยาวชนไทยที่คัดเลือกมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่ให้ทั้งความสนุกสนาน และจินตนาการ อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สำหรับเด็กไทยให้รู้รักสามัคคี ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการทำความดี และสืบสาน รักษา ต่อยอด สิ่งดีงาม ตามพระราโชวาท ของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันนิยม ได้แก่ โครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท สำหรับเด็กและเยาวชนความว่า "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมาย ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา เด็กทุกคน ผู้เป็นอนาคตของชาติ จึงมีหน้าที่สืบสาน และรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้ง สร้างเสริม พัฒนา ให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป" ผมขอให้ลูกหลานไทยทุกคนได้น้อมนำคติธรรม และพระราโชวาท ดังที่ได้กล่าวมานั้น ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต และในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญ ที่จะพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองสืบไปได้อย่างบริบูรณ์ในภายภาคหน้าก็ด้วยผู้ใหญ่ในวันนี้ ได้ช่วยกันปลูกฝัง และสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้หนักแน่นในคุณธรรม อย่างน้อยที่สุด ขอให้เด็ก ๆ รู้สึกอิ่มเอม และเบิกบานใจทุกครั้ง ที่ได้ทำความดี ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย หรืออุปสรรคใด ๆ และ ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่า "พลังแห่งความศรัทธา" จากจุดเล็กๆ จากคนตัวเล็ก ๆ แล้วเมื่อรวมตัวกัน ด้วยพลังความสามัคคีแล้ว ย่อมมีอานุภาพสูง ผมจึงอยากให้ลูกหลานของเราได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ใช้พลังเหล่านั้น เพื่อสังคมและประเทศชาติในทางที่ถูก 

สำหรับคำขวัญของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ คือ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ซึ่งผมเห็นว่าศักยภาพของเด็กไทย ไม่ได้ย่อหย่อนไปกว่าเด็กชาติไหน ๆ ในโลก ยกตัวอย่าง ตัวแทนนักเรียนอาชีวะของเรา สามารถสร้างชื่อ คว้าแชมป์การแข่งขันแกะสลักหิมะน้ำแข็งนานาชาติ ประจำปี 2561 ที่ประเทศจีน สร้างสถิติรักษาแชมป์สมัยที่ 2 ให้กับทีมตนเอง และสมัยที่ 9 ให้กับประเทศไทยอย่างน่าชื่นชม ทั้ง ๆ ที่บ้านเราก็ไม่มีหิมะตก และอากาศก็ไม่หนาวมาก จนน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง แต่เราก็มีพลังความคิดสร้างสรรค์ สามารถจะสะท้อนศิลปะไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ผ่านก้อนน้ำแข็ง โดยให้ชื่อผลงานว่า "อาชา ปักษา มัจฉา วารี" หรือ ม้า นก ปลาและน้ำ อันสะท้อนถึงความเป็นชาติไทย และคนไทยคือความเจริญ ก้าวหน้า ความมีอิสรเสรี ความมั่นคั่งอุดมสมบูรณ์และความสุข

          จากคำขวัญวันเด็กที่มอบให้ผมก็อยากให้เด็กไทยในยุค "ไทยแลนด์ 4.0" ได้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลและ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ของเราเองได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย ถ้าเด็กของเราขาดซึ่งครูที่มากด้วยคุณภาพและศักยภาพ เพราะครู นักเรียนมีความผูกพัน เชื่อมโยงกัน เหมือน "เหตุและผล"  เมื่อเหตุดี ผลก็งดงามตามมาด้วย         ดังนั้น ผมจึงขอมอบคำขวัญวันครูครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม 2561 ว่า "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ก็คือ ต่างฝ่ายต่างมีศรัทธาให้แก่กันและกัน ที่สำคัญทั้ง 2 ฝ่ายต้องมีศรัทธาในสิ่งที่ทำ คือความดี และการสร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติ  

          ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชน และขอขอบใจเยาวชนลูกหลาน จากทั่วประเทศ ที่มีน้ำใจส่ง ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ ถึงนายกรัฐมนตรี ถึง "ลุงตู่"  ซึ่งความปรารถนาเหล่านั้น จะช่วยสร้างกำลังใจให้กับผมในการทำงานเพื่อพวกเราทุกคน เพื่อประเทศชาติ ทำให้ผมรู้สึกว่า "เรามีความใกล้ชิดกัน" สัมผัสกันได้ และ "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ก็ขอให้พรอันประเสริฐเหล่านั้น ส่งผลเกื้อหนุนให้ทุกคนและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ ด้วยเช่นกัน
 

///////////เรียบเรียงโดย

อาทิตย์ เจิดจรัส


Suggess News