สืบสาน เผยแผ่ แดนพุทธภูมิ พระแซม ยุรนันท์ ออกเดินบิณฑบาตที่เมืองกุสินารา โดยมีชาวอินเดียที่เป็นชาวพุทธ และชาวฮินดูร่วมทำบุญตักบาตร

"สืบสาน เผยแผ่ แดนพุทธภูมิ" พระแซม ยุรนันท์ ออกเดินบิณฑบาตที่เมืองกุสินารา โดยมีชาวอินเดียที่เป็นชาวพุทธ และชาวฮินดูร่วมทำบุญตักบาตร

Publish 2018-01-08 15:36:11


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Namaste Dhamma   ได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุข้อความทั้งหมดเอาไว้ว่า

"สืบสาน เผยแผ่ แดนพุทธภูมิ บิณฑบาตโปรดชาวเมืองกุสินารา"

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส นำพระแซม (พระยุตฺตมนฺโพธิ หรือพระยุรนันท์ ภมรมนตี) ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ที่เดินทางมาบรรพชาภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อุปสมบทภายในพระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นพระอุปัชฌาย์ออกรับอาหารบิณฑบาตโปรดชาวอินเดียท้องถิ่นหมู่บ้านอนิรุทวา หลังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ระยะทางกว่า ๓ กิโลเมตร เพื่อศึกษาการปฏิบัติกิจและงานเผยแผ่ของพระสงฆ์ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย โดยมีชาวอินเดียจำนวนมากรอใส่บาตร ที่เป็นชาวพุทธ ชาวฮินดู และมุสลิมร่วมทำบุญตักบาตร โดยไม่แบ่งวรรณะ ศาสนา ทำให้หมู่บ้านนี้อยู่กันได้อย่างมีความสุข สันติสุข มีความรัก ความสามัคคีกัน โดยมี "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน เป็นจุดศูนย์ร่วม ตามพุทธดำรัสของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมาก

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้จัด โดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มีโครงการศาสนสงเคราะห์ช่วยเหลือชุมชนไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ทั้งสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก รักษาฟรีในวันพระ วันปกติ ๑๐ รูปี รักษาทุกโรค มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้านที่ยากไร้ ทั้งให้การสนับสนุนโรงเรียนในเมืองกุสินารากว่า ๓๐ โรงเรียน ตามแนวคิดที่ว่า จิตที่คิดให้มันเบา จิตที่คิดเอามันหนัก และเดินตามทางของเขา สู่เป้าหมายของเรา โดยไม่จำเป็นที่เขาจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาเรา แต่ทำอย่างไรให้เขามาเป็นพวกเราให้ได้โดยพระแซม (พระยุตฺตมนฺโพธิ หรือพระยุรนันท์ ภมรมนตี) ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา หลังจากบวชแล้วได้เดินทางมากราบนมัสการสังเวชนียสถาน และพักปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

 

ภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Namaste Dhamma 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ

ติดตามข่าวอื่นๆ