เป็นบุญตายิ่งนัก!! เผยภาพ "มงกุฎทองคำ" ที่รัชกาลที่ ๔ พระราชทานให้ "สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย" แห่งประเทศอังกฤษ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี(คลิป)

Publish 2017-07-21 16:31:00                   เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของอันเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นพระราชาธิบดี รวม ๕ สิ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก จะได้มีการถวายเครื่องเบญจกกุธภัณฑ์ ๕ สิ่ง อันแสดงถึงการเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ สำหรับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ตามตำราที่มีมาแต่โบราณ จะมีกล่าวถึงแตกต่างกันออกไป อันจะเป็นเพราะในแต่ละภูมิภาคมีความเชื่อ หรือคติที่แตกต่างกัน

มงกุฎทองคำที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานไปยัง Queen Victoria เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2400
เก็บรักษาอยู่ใน Royal Collection Trust ที่อังกฤษ วัสดุ ทอง , ลงยาสีแดง,สีเขียว , ทับทิมหลังเบี้ย , เพชรซีก  ขนาด 65.5 x 25.0 ซม.                 นอกจากนี้จะเล่าถึงเรื่องพระมหาพิชัยมงกุฏ ซึ่งจัดเป็นสิ่งมงคลอันดับแรกในเครื่องราชกกุธภัณฑ์  พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นพระมหามงกุฎทองคำลงยาประดับ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เฉพาะองค์พระมหามงกุฎซึ่งไม่รวมถึงพระจอน สูง ๕๑ ซม. ถ้ารวมถึงพระจอนสูง ๖๖ ซม. มีน้ำหนัก ๗๓๐๐ กรัม

                 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งเติมพระมหาพิชัยมงกุฎนี้โดยประดับเพชรขนาดใหญ่ที่ยอดพระมหามงกุฎ ๑ เม็ด และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานขนานนามเพชรเม็ดนี้ว่า “พระมหาวิเชียรมณี”

 

                 ความหมายของพระมหาพิชัยมงกุฎนี้ แสดงถึงยอดพระวิมานของพระอินทร์หรือเทพ พระมหามงกุฎนี้สร้างขึ้นในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑ ทำด้วยทองคำลงยาประดับเพชร

                 ครั้นถึงสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ทรงมีรับสั่งให้นำเพชรเม็ดใหญ่จากประเทศอินเดียมาประดับไว้บนยอดพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งมีความหมายว่าเป็นของหนัก เป็นพระราชภาระของพ่ออยู่หัว เพราะต้องทรงแบกรับความทุกข์ ความโศก และโรคภัยของประชาชนทั้งปวง พระมหาพิชัยมงกุฎมีน้ำหนักกว่า ๗.๓ กิโลกรัม

 

                 สำหรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาธิบดี จึงเป็นสิ่งที่จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายใน ซึ่งเป็นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ไทย เครื่องทรงเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า "พระเจ้าอยู่พระองค์นั้นๆได้ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพ่ออยู่หัว" ตรงตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งกรุงเก่าทุกประการ

 

                 ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเครื่องเบญจราชฯ นี้ เพียงแค่ครั้งเดียว นั่นก็คือวันที่พระองค์เข้าพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพ่ออยู่หัวและจะไม่ทรงเครื่องเบญจราชฯอีกเลยตลอดรัชกาล เพราะเครื่องเบญจราชฯ นี้เป็นเครื่องทรงที่สงวนไว้สำหรับพิธีบรมราชาภิเษกเท่านั้น ดังนั้นหลังจากพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว เจ้าพนักงานจะอัญเชิญครื่องเบญจราชฯทอดถวายไว้ที่ข้างๆ พระราชบัลลังก์แทนความหมายของเครื่องราชกกุธภัณฑ์

           สำหรับความหมายของกกุธภัณฑ์ หรือ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ตามรูปศัพท์แปลว่าเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ กกุธภัณฑ์ เป็นคำภาษาบาลี มาจาก กกุธ แปลว่า เครื่องหมายความเป็นพระราชา + ภณฑ แปลว่า ของใช้ เครื่องราชกกุธภัณฑ์จึงหมายถึง อุปกรณ์, เครื่องทรง และ/หรือ สิ่งอื่นๆ ที่เป็นของพระมหากษัตริย์ของประเทศต่างๆ ที่มอบให้แก่พระมหากษัตริย์องค์ต่อไปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการมอบสิทธิในการครองราชบัลลังก์

 

           เครื่องราชกกุธภัณฑ์จะประกอบด้วย พระมหาพิชัยมงกุฎ, พระแสงขรรค์ชัยศรี, ธารพระกร, วาลวิชนี(พัดวาลวิชนี,พระแส้จามรี), ฉลองพระบาทเชิงงอน และสิ่งอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นสิ่งประกอบเกียรติยศของประมุขของประเทศตามแต่ประเทศไป

 

 

ที่มาจาก : Facebook : มงคล จำรูญจารีต

ขอบพระคุณ Disapong Netlomwong ที่บันทึกลิ้งค์ภาพลง Fb ทำให้ตามค้นภาพอื่นๆ ได้เพิ่มเติ่ม
ภาพจาก https://www.royalcollection.org.uk/collection/67205

ขอบคุณคลิปจาก : นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย และองค์การนักศึกษา ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

Suggess News